مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی

کارفرما :

آقای رضا نقی پور- آقای سید یاسر کاظمی

محل اجرا:

خراسان جنوبی- بیرجند- ابتدای جاده زاهدان- بعد از سرد خانه مواد غذایی

شرح خدمات:

احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۲۷۰۶ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

امتیاز