استادیوم ورزشی 5000 نفری

استادیوم ورزشی 5000 نفری

 

کارفرما :

آقای علی مروتی

محل اجرا:

خراسان جنوبی- طبس

شرح خدمات:

احداث استادیوم ورزشی

ظرفیت طرح : ۵۰۰۰ نفری

سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۲۶۹۳ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۳۱۵۴ متر

میزان اشتغال : ۹ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز