مجموعه ورزشی و تفریحی

کارفرما :

آقای سید حسین زمانی ده یعقوبی

محل اجرا:

قم- کیلومتر ۱۸ جاده قدیم تهران

شرح خدمات:

خدمات ورزشی

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۴۹۰۲۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۶۶۲۶ متر

میزان اشتغال : ۲۴ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز