سرمایه گذاری و خرید مجموعه آپارتمان مسکونی

کارفرما :

شرکت آریا ارسلان پاسارگارد

محل اجرا:

گیلان

شرح خدمات:

ظرفیت طرح : ۹۰ آپارتمان مسکونی

سرمایه گذاری ثابت: ۲۹۵۷۷۵.۳ میلیون ریال

مساحت زمین : —

میزان اشتغال : —

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز