احداث مجتمع سوارکاری، پرورش، تکثیر و نگهداری اسب

کارفرما :

آقای فواد سیف

محل اجرا:

گیلان

شرح خدمات:

اسب مادیان- اسب سلیمی

ظرفیت طرح : ۶۶۰ راس

سرمایه گذاری ثابت: ۲۳۶۰۲۸ میلیون ریال

مساحت زمین : —

میزان اشتغال : ۷۲ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز