احداث مجتمع خدماتی، تجاری و اداری

کارفرما :

آقای محمد رضا اسفندیانی

محل اجرا:

منطقه آزاد تجاری کیش

شرح خدمات:

خدماتی، تجاری و اداری

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۴۸۹۳ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۲۱۲ متر

میزان اشتغال : ۳۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز