احداث واحد گاوداری شیری

عنوان پروژه :
احداث واحد گاوداری شیری
کارفرما :
آقای امیر بازگیر
محل اجرا:
تهران -تهران
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح :  ۵۰ راس در هر دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۷۵۴   میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۴نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۳

امتیاز