مجتمع سوارکاری و پرورش اسب

کارفرما :

شرکت فولاد امیر کبیر
محل اجرا:

تهران

شرح خدمات:

پرورش اسب

ظرفیت طرح : —-

سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۴۹۲۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴۸ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : زمستان ۱۳۹۲

امتیاز