مجموعه تفریحی ورزشی کارتینگ

کارفرما :
آقای ابراهیم پرهیزکار

محل اجرا:
بوشهر- شهرستان کنگان

شرح خدمات:
محصولات ورزشی

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۴۴۸۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۲۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۸ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۱

امتیاز