ماشین‌آلات در فرآیند تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی

انواع ماشین آلات از نظر فنی و ساخت در طرح توجیهی

انواع ماشین آلات از نظر فنی و ساخت در طرح توجیهی

ماشین آلات به دو گروه مکانیکال و الکتریکال تقسیم می شوند؛
الف: ماشین آلات مکانیکی به ماشین آلات سنگین هم معروف می باشند. این ماشین آلات تولید کننده محصول بوده و صرفاً عملیات تحویل مواد اولیه و تبدیل آن ها به کالای نهایی و نیم ساخته بر عهده این بخش می باشد. ماشین آلات مذکور توسط نیروی انسانی نیمه ماهر و ساده اداره می شوند؛
ب: ماشین آلات الکتریکال یا سبک عموماً الکترونیکی بوده و برنامه ریزی تولید بر عهده آن ها می باشد. این ماشین آلات به صورت مغز خطوط تولید در طراحی و برنامه ریزی فعال هستند. ماشین آلات مذکور به صورت تابلوی معمولی و دیجیتالی و سیستم مونیتورینگ در کنار دستگاه های مکانیکال نصب می شوند. یا این که در مرکز کنترل(اتاق کنترل) با مدیریت کارکنان متخصص اداره می شوند.

فرآیند ساخت و امکان ساخت قطعات(فلوچارت) در طرح توجیهی
تلفیق دو نوع ماشین آلات مکانیکال و الکتریکال خطوط تولید را جهت بهره برداری مستمر تشکیل می دهند. به منظور تعیین مشخصات و تعداد ماشین آلات موردنیاز جهت تولید محصول باید روش عملیات ساخت محصول(فرآیند عملیات ساخت) مشخص گردد. به این معنا که محصول از چه قطعاتی و اجزایی تشکیل گردیده و مواد اولیه موردنیاز هر قطعه چیست؟ روش ساخت و عملیات ساخت هرقطعه چگونه است؟ اتصال و مونتاژ قطعات به یکدیگر و عملیات مربوطه به آن به چه نحوی است؟
ماشین آلات موردنیاز و فلوچارت عملیات ساخت محصول با توجه به روش ساخت و نوع عملیات ساخت هر قطعه مشخص می شود.

-تعیین قدرت و ظرفیت ماشین آلات در طرح توجیهی
ظرفیت بالقوه ماشین آلات باید منطق بر ظرفیت اسمی محصول تولیدی باشد. در همین راستا ظرفیت و قدرت ماشین آلات در یک خط تولیدی نیز باید با هم یکسان باشند.به طوری که گلوگاه تولیدی در خط ایجاد نگردد. از سوی دیگر، قدرت انعطاف پذیری در تنوع تولیدات هم خانواده را داشته باشند. به طور مثال، واحدهای تولید کننده رنگ دارای خط همگون در جهت تولید هم رنگ باشند. یا ماشین آلات بافندگی فرش ماشینی، توانایی تولید انواع فرش های ۳۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ شانه را داشته باشند.
معمولاً برای ظرفیت سنجی در یک خط تولیدی با ماشین آلات مختلف، ظرفیت ماشینی انتخاب می شود که در حداقل است. بقیه ظرفیت ها را با آن هم آهنگ می کنند. به طور مثال، در خط تولید سیمان ظرفیت بر اساس ظرفیت کوره در ۳۶۵ روز کار و سه شیفت کار روزانه تعیین می شود. در همین شرایط ظرفیت سنگ شکن در یک شیفت کار و ۳۰۰ روز کار با کوره هم آهنگ است. بارگیر خانه نیز در دو شیفت کار روزانه و ۳۶۰ روز کار با کوره هم آهنگ می باشد. از این رو، در صورت ایجاد یک خط توسعه، ماشین آلات جدید محدودتر و بخشی از ماشین آلات امکانات مشترک به خط قدیم و جدید خواهند داد.

امتیاز