هزینه طرح توجیهی

هزینه یابی بخش ماشین آلات و تجهیزات در طرح توجیهی

هزینه یابی بخش ماشین آلات و تجهیزات در طرح توجیهی

ماشین آلات از دو طریق داخل و خارج کشور قابل تامین می باشند. معمولاً هزینه های ارزی و ریالی را برای سرمایه گذاری فراهم می کنند.
مدارک خرید ماشین آلات خارجی «پرفرما» نام دارد. معمولاً از طریق کمپانی های سازنده ماشین آلات برای خریدار صادر می شود. اما در بررسی ها باید از قیمت های پیشنهادی (offer) سایر سازندگان استفاده کرد تا به قیمت واقعی رسید. ضمن این که امکان تایید کیفی و کمی پروفرما از طریق ارگان های ذی ربط و شرکت های مشاوره صنعتی وجود دارد. ماشین آلات مذکور پس از تعیین نوع ارز و هم ارز ریالی آن ثبت سفارش گردیده و در صورت تایید عدم ساخت داخلی ماشین آلات از طریق وزارت صنایع و معادن، ماشین آلات مذکور آماده گشایش اعتبار اسنادی و خرید و حمل می گردند.
مدارک ماشین آلات داخلی به صورت قرارداد ساخت، پیش فاکتور، فاکتور(برگ خرید کالا) صادر و ارایه می‌گردد.ولی بررسی توان سازنده داخلی ماشین‌آلات از اهم وظایف مشاور و کارشناس فنی می‌باشد.
در بررسی قیمت ها از قیمت ماشین آلات طرح های مشابه نیز می توان استفاده کرده و به نتیجه موردنظر رسید.
هزینه های جانبی ماشین آلات خارجی عبارتند از هزینه های گشایش اعتبار اسنادی و هزینه های بانک گشایش کننده اعتبار، تعرفه های گمرکی، بیمه ترخیص و حمل که باید دقیقاً با استفاده از تعرفه های جاری محاسبه و در گزارش نوشته شود.
تحویل ماشین آلات خارجی در محل خرید تحویل درب کارخانه یا فوب FOB دارد. اگر روی کامیون تحویل شود فوت FOT و اگر در بنادر و اسکله ها و یا یکی از گمرکات کشور خریدار، تحویل گردد، سیف CIF نامیده می شود.

هزینه نصب ماشین آلات در طرح توجیهی

نصب ماشین آلات از هزینه هایی است که در قیمت تمام شده ماشین آلات پس از نصب لحاظ می شود و مشمول استهلاک می گردد. معمولاً کمپانی فروشنده ماشین آلات خود مجری نصب ماشین آلات بوده و هزینه ای را در پرفرماها یا قرارداد تحت این عنوان منظور می کند.
اما در مورد ماشین آلات انفرادی یا تکی عمل نصب بر عهده شرکت خریدار می باشد.

تدوین و ارایه جدول ماشین آلات در طرح توجیهی
جدول پیش بینی ماشین آلات به شرح زیر طراحی و تدوین شده و در گزارش توجیهی ارایه می گردد:
واحد ارقام: هزار ریال

تدوین و ارایه جدول ماشین آلات در طرح توجیهی

۳/۵ - (۳ امتیاز)