احداث باغ گردو

عنوان پروژه : احداث باغ گردو
کارفرما : علیرضا پیامنی
محل اجرا: استان لرستان- شهرستاتن درود- روستای باغ آقا علی سفلی
محصولات تولیدی: گردو
ظرفیت طرح : ۱۲ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۲۰۰ میلیون ریال
تاریخ انجام: اردیبهشت ۹۴

امتیاز