احداث دفتر گردشگری سلامت

عنوان پروژه :
احداث دفتر گردشگری سلامت
کارفرما :
آقای تقی زاده
محل اجرا:
خراسان رضوی-مشهد
شرح خدمات:
گردشگری سلامت
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۵۸۳ میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال : ۱۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۴

امتیاز