طرح پرورش بوقلمون

عنوان پروژه :
احداث مجتمع بوقلمون مادر گوشتی
کارفرما :
شرکت مرغداران تهران
محل اجرا:
تهران
محصولات تولیدی:
نبوقلمون مادر گوشتی
ظرفیت طرح : ۹۰۰۰ قطعه در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۶۹۱۴۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۵۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۲

امتیاز