احداث مجتمع گلخانه ای تولید گل و گیاه

عنوان پروژه : احداث مجتمع گلخانه ای تولید گل و گیاه
کارفرما : شرکت ره پویان جبهه سبز و بانک زمین
محل اجرا: استان مازندران – شهرستان بهشهر – میانکاله
ظرفیت طرح : ۷۱۰۰۰۰۰۰ شاخه در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۳۱۹۴۵۵ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : اسفند ۹۵

امتیاز