عنوان پروژه : احداث مجتمع گلخانه
کارفرما : شرکت توسعه و عمران پایدار بیهود
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان قائن – قنات بیهود
ظرفیت تولید سالیانه : 680 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 48.921.345 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.700.614 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی