احداث مجموعه گردشگری و تفریحی

عنوان پروژه :
احداث مجموعه گردشگری،تفریحی،ورزشی و اقامتی
کارفرما :
موقوفه یوسف سلطان
محل اجرا:
خراسان رضوی-بردسکن
شرح خدمات:
گردشگری،تفرییح،ورزشی،اقامتی
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۴۳۶۳۶۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۷۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۸۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۴

امتیاز