احداث مجموعه گردشگری و تفریحی

عنوان پروژه :
احداث مجموعه گردشگری و تفریحی
کارفرما :
آقای محسن مکوندی زاده
محل اجرا:
خوزستان-شوشتر
شرح خدمات:
گردشگری و تفریحی
ظرفیت طرح :
سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۳۱۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۴

امتیاز