احداث مزرعه پرورش گوساله پرواری

عنوان پروژه :
احداث مزرعه پرورش گوساله پرواری
کارفرما :
آقای محمد ماندگار
محل اجرا:
استان خراسان جنوبی – بیرجند
محصولات تولیدی:
پرواربندی گوساله
ظرفیت طرح : ۱۰۰ راس در هر دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۲۰۴۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۰

امتیاز