احداث واحد بازیافت شیشه

عنوان پروژه :
 احداث واحد بازیافت شیشه
کارفرما :
 محمد چگینی
محل اجرا:

محصولات تولیدی:
بازیافت ضایعات شیشه
ظرفیت طرح :  ۲۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۶۴۱۴۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

امتیاز