احداث واحد بسته بندی فرآورده های خام دامی

عنوان پروژه :
احداث واحد بسته بندی فرآورده های خام دامی
کارفرما :
 سامان گوشت زاگرس
محل اجرا:
 فارس- مرودشت
محصولات تولیدی:
گوشت گاو تازه بسته بندی شده – گوشت گاو منجمد بسته بندی شده – گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده – گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده
ظرفیت طرح :  ۴۵۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۳۳۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۱۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۳

امتیاز