احداث واحد تولیدی مبلمان

عنوان پروژه :
احداث واحد تولیدی مبلمان
کارفرما :
آقای مهدی خستو
محل اجرا:
اردبیل- اردبیل
محصولات تولیدی:
اانواع مبلمان
ظرفیت طرح : ۶۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۱۷۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۶۸۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : فروردین ۱۳۹۳

امتیاز