احداث واحد تولید انواع قطعات بتنی

پروژه : احداث واحد تولید انواع قطعات بتنی
کارفرما : شرکت عمران ساحل برنا
محل اجرا: استان هرمزگان – ایسین
محصولات تولیدی: قطعات بتنی
ظرفیت طرح : ۲۷۳۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۳۳۱۱ میلیون ریال
تاریخ انجام: فروردین ۹۴

امتیاز