احداث واحد تولید ایزوگام

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید ایزوگام

کارفرما :

شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

عایق رطوبتی

ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۵۶۶۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۸ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز