تولید علوفه به روش هیدروپونیک

پروژه : احداث واحد تولید علوفه دامی به روش هیدروپونیک
کارفرما : علی پیروند موری
محل اجرا: استان خوزستان – شهرستان شوشتر
محصولات تولیدی:علوفه دامی
ظرفیت طرح : ۹۹۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۸۹۷ میلیون ریال
تاریخ انجام: خرداد ۹۴

امتیاز