احداث واحد تولید فرآورده های لبنی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید فرآورده های لبنی

کارفرما :

عباس فتح آبادی
محل اجرا:

خراسان رضوی-جوین

محصولات تولیدی:

انواع شیر پاستوریزه-دوغ بدون گاز-انواع ماست پاستوریزه-پنیر پیتزا-انواع خامه پاستوریزه-کره گاوی پاستوریزه

ظرفیت طرح : ۱۶۵۲۵ تن

سرمایه گذاری ثابت: ۳۹۱۳۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۲۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

امتیاز