احداث واحد تولید و بسته بندی آب آشامیدنی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید و بسته بندی آب آشامیدنی

کارفرما :

مجتبی شاهی
محل اجرا:

منطقه آزاد تجاری کیش

محصولات تولیدی:

انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده ۱/۵ لیتری

انواع آب آشامیدنی ۰/۵ لیتری

ظرفیت طرح : ۱۱۹۵۹۰۰۰ عدد در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۸۴۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴۷ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۳

امتیاز