احداث واحد تولید و بسته بندی آب آشامیدنی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید و بسته بندی آب آشامیدنی

کارفرما :

مهرداد صباغی
محل اجرا:

سیستان و بلوچستان-زاهدان

محصولات تولیدی:

انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده

ظرفیت طرح : ۲۵۹۲۰۰ گالن ۱۹ لیتری در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۸۴۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

امتیاز