احداث واحد تولید پودر سنگ

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید پودر سنگ
کارفرما :
آقای حسن مالداری
محل اجرا:
خراسان جنوبی- سرایان
محصولات تولیدی:
پدر سنگ
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۰۸۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

امتیاز