احداث واحد تولید کک نفتی کلسینه شده

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید کک نفتی کلسینه شده

کارفرما :

محمد محمدی
محل اجرا:

قزوین – شهرک صنعتی

محصولات تولیدی:

کک نفتی کلسینه شده

ظرفیت طرح : ۸۰۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۳۴۹۶۶ میلیون ریال

مساحت زمین : ۸۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۵۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : دی ۱۳۹۳

امتیاز