عنوان پروژه: احداث واحد خدمات هندلینگ فرودگاهی
کارفرما: شرکت کابل نفیس (مسئولیت محدود)
مکان اجرای طرح: کشور امارت اسلامی افغانستان- شهر کابل
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۶۷,۲۱۱ دلار
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۵۷,۴۹۲ دلار
تاریخ تهیه طرح: نوامبر ۲۰۲۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

امتیاز