احداث واحد روغن کشی دانه های روغنی بروش کلدپرس

عنوان پروژه :
احداث واحد روغن کشی دانه های روغنی بروش کلدپرس

کارفرما :

محسن مکوندی زاده
محل اجرا:

خوزستان

محصولات تولیدی:

اروغن مایع کلزا – روغن مایع کنجد – روغن مایع سویا – روغن مایه هسته انگور

ظرفیت طرح : ۱۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۱۱۴۰ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۲ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۳

امتیاز