احداث واحد شمش سرب از ضایعات

پروژه : احداث واحد شمش سرب از ضایعات
کارفرما : امین شمس آبادی
محل اجرا: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
محصولات تولیدی: شمش سرب
ظرفیت طرح : ۶۳۴ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۹۹۹میلیون ریال
تاریخ انجام: خرداد ۹۴

امتیاز