عنوان پروژه : احداث واحد پرواربندی بره
کارفرما : جواد رضایی
محل اجرا: استان خراسان جنوبی- شهرستان خوسف
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۶۰۰ راس در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۳۵۱۷ میلیون ریال
تاریخ انجام : دی ۹۴

امتیاز