طرح پرورش بز سانن

عنوان پروژه : احداث واحد پرورش بز سانن
کارفرما :رضا برات زاده
محل اجرا: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند- کیلومتر ۶ جاده القورات
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۴۰۰ راس در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۲۳۲ میلیون ریال
تاریخ انجام: خرداد ۹۴

امتیاز