احداث و بهره برداری از واحد تولید تخم مرغ مایع

پروژه : احداث و بهره برداری از واحد تولید تخم مرغ مایع
کارفرما :شرکت توکا طلایی پاز
محل اجرا: استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد- بخش مرکزی- اراضی لنکر
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱۲۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۹۸۷۷ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۴

امتیاز