احداث و بهره برداری از واحد تولید هیدروکربن از لاستیک فرسوده

پروژه : احداث و بهره برداری از واحد تولید هیدروکربن از لاستیک فرسوده
کارفرما : شرکت تعاونی آریا صنعت لامرد فارس
محل اجرا: استان فارس- منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۱۳۷۹ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر ۹۴

امتیاز