احداث واحد مجتمع مرغ مادر

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری واحد مرغداری گوشتی
کارفرما : امیر قلی زاده
محل اجرا: استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – بخش ماژان – روستای شاه محمود
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۸۷۰۰ قطعه در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۳۵۴۱ میلیون ریال
تاریخ انجام : دی ۹۴

امتیاز