احداث پرورش شترمرغ

عنوان پروژه :
احداث واحد پرورش شترمرغ
کارفرما :
آقای مهدی محمدی
محل اجرا:
استان اصفهان
محصولات تولیدی:
شترمرغ
ظرفیت طرح : ۳۶۹۶ قطعه
سرمایه گذاری ثابت: ۳۱۳۴۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۶۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : آبان ۱۳۹۰

امتیاز