انبارداری و نگهداری محصولات کشاورزی در سیلو

عنوان پروژه :
 انبارداری و نگهداری محصولات کشاورزی در سیلو
کارفرما :
 شرکت وفا گستر خاتم
محل اجرا:
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
محصولات تولیدی:
  انبار مکانیزه
ظرفیت طرح : ۵۶۰۰۰ تن
سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۴۰۵۱  میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰۰  متر مربع
میزان اشتغال :  ۲۱  نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

امتیاز