تجهیز و تکمیل مجتمع گلخانه ای محمدیه

عنوان پروژه : تجهیز و تکمیل مجتمع گلخانه ای محمدیه
کارفرما : مجتمع گلخانه ای خوسف- محمدیه
محل اجرا: استان خراسان جنوبی- مجتمع گلخانه ای خوسف-محمدیه
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۱۲۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۴۰۴۰۱ میلیون ریال
تاریخ انجام: آذر ۹۴

امتیاز