عنوان پروژه: توسعه واحد ترمینال پسته
کارفرما: شرکت تعاونی روستایی اسلام بشرویه
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بشرویه – مشاع حاجی آباد ۲ پلاک ۲۷ از فرعی ۳۷۳
مساحت مکان پروژه: ۴,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۸,۶۸۶,۸۲۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۴۲,۰۸۵,۲۴۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)