توسعه و تجهیز چاپخانه

عنوان پروژه :
توسعه و تجهیز چاپخانه
کارفرما :
چاپخانه پارت
محل اجرا:
خراسان رضوی – مشهد
محصولات تولیدی:
دو ورقی چهار رنگ – چهر رنگ GTO دو رنگ-
تک رنگ
ظرفیت طرح : ۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۸۷۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

امتیاز