شرکت بازرگانی واردات کاغذ

عنوان پروژه :
شرکت بازرگانی واردات کاغذ
کارفرما :
شرکت پیام آوران پارس ایرانیان
محل اجرا:
اتهران
محصولات تولیدی:
واردات کاغذ
ظرفیت طرح : ۵۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۱۸۲ میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال : ۱۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

امتیاز