شرکت گردشگری سلامت

عنوان پروژه :
شرکت گردشگری سلامت
کارفرما :
شرکت خدمات بهداشتی و درمانی اتنا تایباد
محل اجرا:
خراسان رضوی-تایباد
شرح خدمات:
گردشگری سلامت
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۸۸میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال : ۱۸نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۴

امتیاز