ضوابط احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی

نکات تجربی در خصوص جانمایی و انتخاب زمین درحاشیه راه جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی
برابر نشریه ۴۱۵ حداقل ۸۰۰ متر از دوربرگردانها و تقاطع ها رسمی و دارای ترافیک فاصله داشته باشد.
احداث مجتمع خدمات رفاهی در بین دوباند برابر دستور العمل اجرایی قانونی ایمنی و حریم راه ممنوع می باشد
حتی الامکان به جهت تسریع در صدور مجوز و اخذ پاسخ مثبت استعلامات زمین سند دار انتخاب شود .
به حداقل متراژ های زمین جهت مجتمع برابر جدول فوق دقت شود.
مکانی را انتخاب کنید که به شبکه برق ،‌ آب ،‌گاز و مخابرات نزدیک باشد تا در کاهش هزینه ها در زمان ساخت و بهره برداری به شما کمک شود .
انتخاب مشاور مناسب جهت طراحی نقشه های مجتمع خدمات رفاهی و راههای ورودی و خروجی

روند اخذ مجوز احداث مجتمع خدمات رفاهی برابر فایل راهنمای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ۲۵ قدم ارائه میگردد.

قدم ۱: مراجعه متقاضی جهت تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی در استان

عامل : متقاضی
شرح: متقاضی به منظور دریافت موافقت اصولی ، اقدامات ذیل را انجام میدهد.
۱ – مراجعه به اداره کل حمل و نقل و
پایانه های استان ذیربط
۲ – تکمیل فرم شماره یک مربوط به درخواست اولیه صدور موافقت اصولی
۳ – ارائه اساسنامه و روزنامه رسمی( برای اشخاص حقوقی)

قدم ۲: بررسی تقاضای واصله

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شرح: در این مرحله درخواست متقاضی مورد بررسی می گیرد . ضمناً موقعیت نقطه پیشنهادی در خصوص ساخت مجتمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این مرحله فرم مشخصات زمین تکمیل می گردد.

قدم ۳: بازدید و مکانیابی(توسط کمیته مکانیابی استان)

عامل : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان
شــرح:در این مرحله مکانیابی توسط کمیته مکانیابی (استان) انجام می شود.

قدم ۴: تکمیل فرم های مربوطه جهت طرح در کمیسیون صدور موافقت اصولی استان مربوطه .

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شرح: در این مرحله کلیه فرم ها و مدارک مربوط به متقاضی توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تکمیل و جهت بررسی و طرح در کمیسیون صدور موافقت اصولی اقدام می گردد .

قدم ۵: بررسی مدارک

عامل : کمیسیون موافقت اصولی استان
شرح :در این مرحله، مدارک ارسالی به دبیرخانه کمیسیون صدور موافقت اصولی استان ارجاع می شود

قدم ۶: طرح در کمیسیون صدور موافقت اصولی استان به منظور اعطای موافقت اصولی بـه متقاضـی یـا رد درخواست وی

عامل : کمیسیون صدور موافقت اصولی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه.
شرح: در صورت موافقت کمیسیون ، موافقت اصولی برای متقاضی رسماً صادر می گردد . ضمناً ممکن اسـت درخواست متقاضی در این مرحله رد شود که در صورت تمایل ، متقاضی می تواند مجدداً با تغییر محـل مـورد نظر از قدم اول اقدام نماید .

قدم ۷: ابلاغ موافقت اصولی به متقاضی و تهیه استعلامات قانونی از مراجع ذیربط استانی

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شـرح: استان پس از صدور موافقت اصولی صادره اقدام به تحویل آن به متقاضی و تهیه برخی استعلامات قـانونی از سایر نهادهای ارگانهای ذیربط می نماید.

قدم ۸: معرفی متقاضی برای دریافت استعلامات ذیربط

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شــرح: اداره کل استان پس از ابلاغ موافقت اصـولی صـادره بـه متقاضـی ، نـامبرده را جهـت اقـدامات لازم و اخـذ استعلامات مربوطه به سایر ارگانهای ذیربط و یا دستگاههای اجرائی معرفی می نماید.

قدم ۹: معرفی متقاضی برای دریافت استعلامات ذیربط

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شــرح: اداره کل استان پس از ابلاغ موافقت اصـولی صـادره بـه متقاضـی ، نـامبرده را جهـت اقـدامات لازم و اخـذ استعلامات مربوطه به سایر ارگانهای ذیربط و یا دستگاههای اجرائی معرفی می نماید.

قدم ۱۰: تهیه نقشه های جانمایی و راههای دسترسی توسط متقاضی

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل
شـرح:بررسی نقشه های مربوطه توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان و تائیـد راههـای دسترسـی توسـط اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه

قدم ۱۱: دریافت و بررسی نقشه های جانمایی – تائید آن یا اعلام موارد نقص نقشه ها جهت رفع مشکل

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل
شـرح: در این مرحله اقدامات ذیل توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل استان انجام خواهـد شـد : ۱ – بررسـی نقشه های ارائه شده۲ – پس از بررسی نقشه ها ، موارد نقص احتمالی به سرمایه گذار اعلام می گـردد تـا در صورت نیاز نقشه ها اصلاح گردد و به تائید اداره کل استان برسد.

قدم ۱۲: تهیه نقشه های اجرایی( محوطه، سازه، معماری ، تاسیسات و… )

عامل : متقاضی
شرح: پس از تائید نهایی نقشه های جانمایی، نقشه های اجرایی) فونداسیون، اسکلت، تاسیسات برقی، تاسیسـات مکانیکی، سازه )…, تهیه وپس ازتائید مهندس یا مهندسین طراحی نظام مهندسی استان می رسـد و سـپس بـه اداره کل راهداری و حمل و نقل استان ارائه می گردد.

قدم ۱۳: بررسی نقشه های اجرایی و اعلام شروع عملیات اجرایی با هماهنگی استان مربوطه پس از تائید نقشه های اجرایی

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
شرح:پس از بررسی نقشه ها و در صورت تائید , عملیات اجرائی ساخت و ساز, با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل و نقل مربوطه توسط متقاضی آغاز میگردد.

قدم ۱۴: شروع عملیات اجرایی بامعرفی دستگاه نظارت یا ناظر مقیم

عامل : متقاضی
شرح:در این مرحله متقاضی بر طبق ضوابط و برنامه زمانبندی با معرفی دستگاه نظارت یا ناظر مقیم به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان مربوطه اقدام به ساخت پروژه می نماید.

قدم ۱۵: نظارت بر چگونگی عملیات اجرایی و پیشرفت پروژه برابر برنامه زمانبندی

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: در طول زمان احداث پروژه , نماینده ذیربط در استان نظارت کلی بر انجام تعهدات متقاضی مطابق برنامه زمانبندی و نقشه های تائید شده مینماید.

قدم ۱۶: نظارتهای ادواری و کنترل چگونگی پیشرفت عملیات اجرایی

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: در طول زمان احداث پروژه , دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری با هماهنگی استان نظارت ادواری بر انجام تعهدات متقاضی مطابق برنامه زمانبندی و نقشه های تائید شده می نماید.

قدم ۱۷: اقدامات لازم جهت تمدید موافقت اصولی صادره

عامل : متقاضی
شرح:۱- در صورتیکه دارنده موافقت اصولی مایل به تمدید مدت آن باشد , باید یکماه قبل از انقضای اعتبار موافقت اصولی تقاضای کتبی خود را با ذکر دلایل و مدارک مربوط به فعالیتهای انجام شده به استان ارائه نماید
۲- اداره کل استان موظف است نظریه مثبت یا منفی خود را در خصوص تمدیدارائه و نسبت به تمدیدو یا تعیین تکلیف آن اقدام نماید.

قدم ۱۸: تقاضای صدور پروانه فعالیت و بهره برداری پس از پایان مرحله ساخت و ساز

عامل : متقاضی
شرح: در این مرحله متقاضی تقاضای صدور پروانه فعالیت و بهره برداری مینماید.

قدم ۱۹: اعلام اتمام عملیات ساختمانی به ستاد مرکزی و درخواست صدور پروانه فعالیت و بهره برداری

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل

قدم ۲۰: بازدید کنترلی توسط نمایندگان اداره کل استان مربوطه

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: گروهی مشتمل بر نمایندگان ادارات کل ذیربط

قدم ۲۱: تائید اتمام عملیات ساختمانی

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: پس از انجام مراحل فوق الذکر ( در قدمهای قبلی ) درخواست صدور پروانه فعالیت و بهره برداری موقت از طریق استان تهیه می گردد.

قدم ۲۲: بررسی درخواست صدور پروانه فعالیت و بهره برداری و اعلام نتیجه به استان

عامل : دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری

قدم ۲۳: صدور پروانه فعالیت و بهره برداری

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: در این مرحله اقدامات لازم جهت صدور پروانه فعالیت و بهره برداری انجام می گردد.

قدم ۲۴: نظارت بر نحوه بهره برداری و عملکرد دارنده پروانه فعالیت و بهره برداری

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شرح: اداره کل استان ذیربط نظارت کلی بر عملکرد دارنده پروانه فعالیت و بهره برداری می نماید.

قدم ۲۵: نظارت ادواری بر عملکرد دارندگان پروانه فعالیت و بهره برداری

عامل: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه
شرح: اداره کل راهداری و حمل و نقل , نظارت ادواری بر عملکرد دارندگان پروانه فعالیت و بهره برداری

 

منبع مطالب : سایت راهدار
۵/۵ - (۲ امتیاز)