ضوابط احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی

نکات تجربی در خصوص جانمایی و انتخاب زمین درحاشیه راه جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی
برابر نشریه ۴۱۵ حداقل ۸۰۰ متر از دوربرگردانها و تقاطع ها رسمی و دارای ترافیک فاصله داشته باشد.
احداث مجتمع خدمات رفاهی در بین دوباند برابر دستور العمل اجرایی قانونی ایمنی و حریم راه ممنوع می باشد
حتی الامکان به جهت تسریع در صدور مجوز و اخذ پاسخ مثبت استعلامات زمین سند دار انتخاب شود .
به حداقل متراژ های زمین جهت مجتمع برابر جدول فوق دقت شود.
مکانی را انتخاب کنید که به شبکه برق ،‌ آب ،‌گاز و مخابرات نزدیک باشد تا در کاهش هزینه ها در زمان ساخت و بهره برداری به شما کمک شود .
انتخاب مشاور مناسب جهت طراحی نقشه های مجتمع خدمات رفاهی و راههای ورودی و خروجی

فواصل مجتمع های خدمات رفاهی :

برابر ابلاغ اصلاحیه طرح جامع خدماتی رفاهی بین راهی مورخه ۱۳۹۸.۲.۱۴ : در صورت موافقت اصولی های جدید برای سرمایه گذاران مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و تیر پارکها ،‌ با هر درجه و محوریت ،‌رعایت فاصله با مجوزهای قبلی صادره در قبل و بعد از محل مورد درخواست به شرح ذیل الزامی است.

در آزادراهها جداقل ۲۰ کیلومتر در همان سمت مورد درخواست.
در بزرگراهها حداقل ۳۰ کیلومتر در همان سمت مورد درخواست.
در راههای اصلی و فرعی حداقل ۴۰ کیلومتر در همان سمت مورد درخواست و ۱۰ کیلومتر در سمت مقابل

روند اخذ مجوز احداث مجتمع خدمات رفاهی برابر فایل راهنمای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ۲۵ قدم ارائه میگردد.

قدم ۱: مراجعه متقاضی جهت تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی در استان

عامل : متقاضی
شرح: متقاضی به منظور دریافت موافقت اصولی ، اقدامات ذیل را انجام میدهد.
۱ – مراجعه به اداره کل حمل و نقل و
پایانه های استان ذیربط
۲ – تکمیل فرم شماره یک مربوط به درخواست اولیه صدور موافقت اصولی
۳ – ارائه اساسنامه و روزنامه رسمی( برای اشخاص حقوقی)

قدم ۲: بررسی تقاضای واصله

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شرح: در این مرحله درخواست متقاضی مورد بررسی می گیرد . ضمناً موقعیت نقطه پیشنهادی در خصوص ساخت مجتمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این مرحله فرم مشخصات زمین تکمیل می گردد.

قدم ۳: بازدید و مکانیابی(توسط کمیته مکانیابی استان)

عامل : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان
شــرح:در این مرحله مکانیابی توسط کمیته مکانیابی (استان) انجام می شود.

قدم ۴: تکمیل فرم های مربوطه جهت طرح در کمیسیون صدور موافقت اصولی استان مربوطه .

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شرح: در این مرحله کلیه فرم ها و مدارک مربوط به متقاضی توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تکمیل و جهت بررسی و طرح در کمیسیون صدور موافقت اصولی اقدام می گردد .

قدم ۵: بررسی مدارک

عامل : کمیسیون موافقت اصولی استان
شرح :در این مرحله، مدارک ارسالی به دبیرخانه کمیسیون صدور موافقت اصولی استان ارجاع می شود

قدم ۶: طرح در کمیسیون صدور موافقت اصولی استان به منظور اعطای موافقت اصولی بـه متقاضـی یـا رد درخواست وی

عامل : کمیسیون صدور موافقت اصولی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه.
شرح: در صورت موافقت کمیسیون ، موافقت اصولی برای متقاضی رسماً صادر می گردد . ضمناً ممکن اسـت درخواست متقاضی در این مرحله رد شود که در صورت تمایل ، متقاضی می تواند مجدداً با تغییر محـل مـورد نظر از قدم اول اقدام نماید .

قدم ۷: ابلاغ موافقت اصولی به متقاضی و تهیه استعلامات قانونی از مراجع ذیربط استانی

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شـرح: استان پس از صدور موافقت اصولی صادره اقدام به تحویل آن به متقاضی و تهیه برخی استعلامات قـانونی از سایر نهادهای ارگانهای ذیربط می نماید.

قدم ۸: معرفی متقاضی برای دریافت استعلامات ذیربط

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شــرح: اداره کل استان پس از ابلاغ موافقت اصـولی صـادره بـه متقاضـی ، نـامبرده را جهـت اقـدامات لازم و اخـذ استعلامات مربوطه به سایر ارگانهای ذیربط و یا دستگاههای اجرائی معرفی می نماید.

قدم ۹: معرفی متقاضی برای دریافت استعلامات ذیربط

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شــرح: اداره کل استان پس از ابلاغ موافقت اصـولی صـادره بـه متقاضـی ، نـامبرده را جهـت اقـدامات لازم و اخـذ استعلامات مربوطه به سایر ارگانهای ذیربط و یا دستگاههای اجرائی معرفی می نماید.

قدم ۱۰: تهیه نقشه های جانمایی و راههای دسترسی توسط متقاضی

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل
شـرح:بررسی نقشه های مربوطه توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان و تائیـد راههـای دسترسـی توسـط اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه

قدم ۱۱: دریافت و بررسی نقشه های جانمایی – تائید آن یا اعلام موارد نقص نقشه ها جهت رفع مشکل

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل
شـرح: در این مرحله اقدامات ذیل توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل استان انجام خواهـد شـد : ۱ – بررسـی نقشه های ارائه شده۲ – پس از بررسی نقشه ها ، موارد نقص احتمالی به سرمایه گذار اعلام می گـردد تـا در صورت نیاز نقشه ها اصلاح گردد و به تائید اداره کل استان برسد.

قدم ۱۲: تهیه نقشه های اجرایی( محوطه، سازه، معماری ، تاسیسات و… )

عامل : متقاضی
شرح: پس از تائید نهایی نقشه های جانمایی، نقشه های اجرایی) فونداسیون، اسکلت، تاسیسات برقی، تاسیسـات مکانیکی، سازه )…, تهیه وپس ازتائید مهندس یا مهندسین طراحی نظام مهندسی استان می رسـد و سـپس بـه اداره کل راهداری و حمل و نقل استان ارائه می گردد.

قدم ۱۳: بررسی نقشه های اجرایی و اعلام شروع عملیات اجرایی با هماهنگی استان مربوطه پس از تائید نقشه های اجرایی

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
شرح:پس از بررسی نقشه ها و در صورت تائید , عملیات اجرائی ساخت و ساز, با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل و نقل مربوطه توسط متقاضی آغاز میگردد.

قدم ۱۴: شروع عملیات اجرایی بامعرفی دستگاه نظارت یا ناظر مقیم

عامل : متقاضی
شرح:در این مرحله متقاضی بر طبق ضوابط و برنامه زمانبندی با معرفی دستگاه نظارت یا ناظر مقیم به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان مربوطه اقدام به ساخت پروژه می نماید.

قدم ۱۵: نظارت بر چگونگی عملیات اجرایی و پیشرفت پروژه برابر برنامه زمانبندی

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: در طول زمان احداث پروژه , نماینده ذیربط در استان نظارت کلی بر انجام تعهدات متقاضی مطابق برنامه زمانبندی و نقشه های تائید شده مینماید.

قدم ۱۶: نظارتهای ادواری و کنترل چگونگی پیشرفت عملیات اجرایی

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: در طول زمان احداث پروژه , دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری با هماهنگی استان نظارت ادواری بر انجام تعهدات متقاضی مطابق برنامه زمانبندی و نقشه های تائید شده می نماید.

قدم ۱۷: اقدامات لازم جهت تمدید موافقت اصولی صادره

عامل : متقاضی
شرح:۱- در صورتیکه دارنده موافقت اصولی مایل به تمدید مدت آن باشد , باید یکماه قبل از انقضای اعتبار موافقت اصولی تقاضای کتبی خود را با ذکر دلایل و مدارک مربوط به فعالیتهای انجام شده به استان ارائه نماید
۲- اداره کل استان موظف است نظریه مثبت یا منفی خود را در خصوص تمدیدارائه و نسبت به تمدیدو یا تعیین تکلیف آن اقدام نماید.

قدم ۱۸: تقاضای صدور پروانه فعالیت و بهره برداری پس از پایان مرحله ساخت و ساز

عامل : متقاضی
شرح: در این مرحله متقاضی تقاضای صدور پروانه فعالیت و بهره برداری مینماید.

قدم ۱۹: اعلام اتمام عملیات ساختمانی به ستاد مرکزی و درخواست صدور پروانه فعالیت و بهره برداری

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل

قدم ۲۰: بازدید کنترلی توسط نمایندگان اداره کل استان مربوطه

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: گروهی مشتمل بر نمایندگان ادارات کل ذیربط

قدم ۲۱: تائید اتمام عملیات ساختمانی

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: پس از انجام مراحل فوق الذکر ( در قدمهای قبلی ) درخواست صدور پروانه فعالیت و بهره برداری موقت از طریق استان تهیه می گردد.

قدم ۲۲: بررسی درخواست صدور پروانه فعالیت و بهره برداری و اعلام نتیجه به استان

عامل : دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری

قدم ۲۳: صدور پروانه فعالیت و بهره برداری

عامل :اداره کل راهداری و حمل و نقل
شرح: در این مرحله اقدامات لازم جهت صدور پروانه فعالیت و بهره برداری انجام می گردد.

قدم ۲۴: نظارت بر نحوه بهره برداری و عملکرد دارنده پروانه فعالیت و بهره برداری

عامل : اداره کل راهداری و حمل و نقل استان
شرح: اداره کل استان ذیربط نظارت کلی بر عملکرد دارنده پروانه فعالیت و بهره برداری می نماید.

قدم ۲۵: نظارت ادواری بر عملکرد دارندگان پروانه فعالیت و بهره برداری

عامل: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه
شرح: اداره کل راهداری و حمل و نقل , نظارت ادواری بر عملکرد دارندگان پروانه فعالیت و بهره برداری

 

منبع مطالب : سایت راهدار

 

۳.۴/۵ - (۹ امتیاز)