ضوابط فنی و بهداشتی تولید کننده فراورده های یخی

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغييرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۹ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم دون غذا نماید. به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف
غذایی تا سال 1384 ادامه یافت وليكن از تیر ماه سال ۱۳۸۰ سیاست تدوین ضوابط تغيير و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده سایر موارد از جمله تجهيزات خط توليد. آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول در ضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب برسد.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی تولید کننده فراورده های یخی