فرآورد های کنسروی و نیمه کنسروی

ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی و نیمه کنسروی

از آنجایی که کشور ایران، جهت کشت انواع میوه جات و سبزیجات، صید و پرورش انواع آبزیان ، فرآورده های دام و طیور و مطلوب می باشد، و از طرفی ضایعات محصولات کشاورزی قابل توجه است. استفاده از روشهای علمی و تکنولوژی تولید فرآورده های جانبی و آموزش های صحیح و اصولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به گسترده بودن بسیار زیاد باسنه صنایع کنسروی در این رابطه در بعضی مواقع ، مطالب بصورت کلی آورده شده است
هدف از تدوین این ضوابط تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی و نیمه کنسروی می باشد
دامنه کاربرد این ضوابط در مورد واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی و نیمه کنسروی شامل گوشتی، غیر گوشتی و نگم پرت کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده است.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی و نیمه کنسروی
۵/۵ - (۱ امتیاز)