ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مقوا جهت بسته بندی مواد خوراکی

بسته بندی بعنوان یک فرآیند اقتصادی صنعتی نقش تعیین کننده خود را نه تنها در صنعت مواد غذائی بلکه در کلیه زمینه های صنعتی شعله چرخه تولید تا مصرف در زندگی اجتماعی امروزه نشان داده است. این فرآیند در حال تحول و توسعه، همواره بعنوان یک بخش پویا و پیچیده علمی و هنری و در عین حال جدال برانگیز در تجارت مطرح است.
بسته بندی در فرم و شکل بنیادین بعنوان ظرف حاوی محصول با ایفای نقش حفاظت کننده و تمامی دهنده مهمترین وجه انتقال در زنجیره توزیع یک محصول از تولید تا مصرف است . با پیشرفت روزافزون این صنعت در تمام زمینه های زندگی و تغییر ساختار های فنی و تجارتی و ثبو دگرگونی در الگوی مصرف و برخورداری از سیستمهای نوین و پیشرفته و مواد اولیه سالم را در تهیه محصولات بسته بندی ایجاد میکنند.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مقوا جهت بسته بندی مواد خوراکی
۵/۵ - (۱ امتیاز)