ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آدامس

آدامس یکی از مواد خوردنی پر مصرف در جهان است که روز به روز طعم و نرم آنها تنوع بیشتری يافته و فن آوری تولید این محصولات پیشرفته تر می شود افزایش مصرف روزانه و فراگیر شدن دامنه توزیع این محصولات و قانونمند شدن و ضابطه مند شدن این صنعت در رعایت حداقل استاندارد ها و مقررات جهانی را ایجاب می کند. الذا در تدوین این ضوابط تلاش گردیده است که حداقل نیازهای تکنولوژیک برای تولید این محصولات در نظر گرفته شود تا از تولید محصولی سالم و بهداشتی و قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی اطمينان حامل
گردد. هدف از تدوین این ضوابط و تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آدامس می باشد . دامنه کاربرد این ضوابط درمورد واحدهای تولید کننده انواع آدامس کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آدامس